Vidensgrundlag

1. Industrien for opførelse og drift af bygværker

1.1. Overblik

Industrien for opførelse og drift af bygværker (som omfatter design, planlægning, udførelse, drift, ejendomsadministration samt nedrivnings- og bortskaffelsesaktiviteter) er en af de mest betydningsfulde bidragsydere til den globale økonomi, med en andel på omkring 10 % af det globale BNP og 8 % af den globale beskæftigelse.

Industrien er opdelt i forskellige undersektorer. Omkring 38 % af volumen (set fra et udførelsesperspektiv) kan tilskrives boligbyggeri. Transport-, energi- og vandinfrastruktur tegner sig for omkring 32 % af den samlede byggevolumen. Institutionelle og kommercielle bygninger tegner sig for 18 % af den samlede industriens volumen, og industrianlæg og produktionsfaciliteter udgør de resterende 12 %.[1]

[1] World Economic Forum « Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology» 2016

 

1.2. Bygværkets livscyklus

Begrebet "livscyklus" refererer til alle de forskellige faser, som et bygværk gennemgår, fra den indledende konceptualisering til den endelige afslutningsfase af disse aktiver, uanset om de genanvendes eller fuldstændigt nedrives. Hvordan disse faser defineres, og overgangen hvor én fase slutter, og en ny begynder, kan variere fra region til region og især fra land til land, især de faser, hvor et bygværk er designet, konstrueret og brugt til sit tiltænkte formål. Forskellige regioner kan også have forskellige navne for faserne. Nøglefaser ifølge en almindelig international opdeling inkluderer planlægning, design, udførelse, drift og afslutning af livscyklus.[1]

[1] ISO 19650-1:2018

Selvom disse faser generelt er sekventielle, er det ikke ualmindeligt, at én fase begynder, mens en anden stadig er i gang, eller at der er interaktion mellem faserne. Figur 1 viser en typisk opdeling af faser, selvom denne opdeling ikke er universel.

Dan_Fig 1

Figure 1 Typisk eksempel på faserne i bygværkets livscyklus. Afhængigt af jurisdiktion og region kan de specifikke navne og opdelinger af faserne være forskellige.

1.3 Parter

Introduktion

Bygge- og anlægsindustrien omfatter et bredt spektrum af parter. Selvom næsten enhver person kan betragtes som en part i den forstand, at de bruger og påvirkes af bygværker, er de primære parter dem, der ejer, designer, udfører, regulerer og understøtter byggeprocessen.

To særlige grupper af interessenter er dem, der initierer og autoriserer et bygværk projekt (refereret til som Ordregivende part) og dem, der udfører designarbejdet og udførelsen (refereret til som Leveranceparter).

1.4 Livscyklusomkostninger

Bygværker kan koste fænomenale beløb at designe, konstruere, drive og bortskaffe over deres livscyklus. Mange aktiver koster tit millioner til milliarder af dollars i indledende omkostninger, og en betydelig procentdel af det hvert år til drift. Selvom de fleste beslutninger træffes baseret på design og indledende omkostninger, er driftsfasen næsten altid den dyreste fase af et bygværks livscyklus. Selv for horisontal infrastruktur kan omkostningerne til inspektion og vedligeholdelse af et aktiv akkumulere til mere end den oprindelige konstruktionsomkostning.

Beslutninger truffet i en fase begrænser næsten universelt det arbejde, der kan udføres i efterfølgende faser, hvilket betyder, at en tidlig beslutning kan have betydelige efterfølgende effekter.

Denne langsomme innovationstakt har betydning, på grund af bygge- og anlægssektorens store omfang og skala. Design og udførelse er de største forbrugere af råmaterialer og andre ressourcer, der bruger omkring 50% af den globale stålproduktion og mere end 3 milliarder tons råmaterialer. Enhver forbedring i produktivitet og vellykket adoptering af moderne innovative processer vil have en stor indvirkning. For eksempel kunne en stigning på 1% i produktivitet på verdensplan spare $100 milliarder om året[2].

[2] World Economic Forum « Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology» 2016

1.5 Bæredygtighed

Hele bygge- og anlægsindustrien (som ikke kun omfatter ingeniørarbejde og udførelse, men også drift, nedrivning og ejendomsadministration) er den største enkelte forbruger af energi (omkring 35%) og den primære bidragyder til drivhusgasudledninger (38%). Mange i bygge- og anlægsindustrien erkender, at dette ikke er bæredygtigt fremadrettet.

Sustainability

Figure 2 UN Global Status Report for Buildings and Construction 2020

Estimater antyder, at bygge- og anlægssektoren står for 37% af de globale CO2-udledninger. For at nå målene for 2030 skal sektoren reducere udledningerne med 8,3 procent om året.

Ikke alle indikationer er dog dystre. Mange initiativer fører an i udviklingen og adopteringen af mere bæredygtige praksisser. Nogle programmer, såsom LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certificeringsprogrammet, er den mest udbredte mekanisme til vurdering af grønne bygninger. Mange initiativer fra både den offentlige og den private sektor opfordrer til adoptering af mere bæredygtige praksisser. Dette har ført til en efterspørgsel efter mere effektive og effektive tilgange til design og udvikling af bygværker.

1.6 Andre drivkræfter for forandring

I de fleste lande har produktivitetsforbedringer i udførelsen over de seneste 50 år været beskedne, især sammenlignet med andre industrier (se figur 3 for de respektive historiske tendenser i arbejdsproduktivitet i USA). Nogle nye teknologier og værktøjer er dukket op, men innovationshastigheden og adopteringen af innovation har været meget langsom.

Hvorfor har branchen sådan en ikke imponerende rekord? De underliggende årsager er mange og varierede, men flere globale tendenser accepteres bredt som bidragende faktorer:

  • Mangel på innovation og forsinket adoptering. Livsnerven i enhver industri er forskning og udvikling (R&D). Fordelene ved R&D er dog langsigtet, mens omkostningerne opstår i nutiden. Denne uoverensstemmelse er dårligt egnet til det projektdrevne forretningsmiljø, som bygge- og anlægsbranchen opererer i, så R&D har modtaget mindre opmærksomhed her end i andre industrier.
  • Uformelle processer eller utilstrækkelig stringens og konsekvens i procesudførelse. De processer, som typisk vedtages af byggefirmaer, mangler ofte modenhed. Virksomhederne synes ofte at lægge større vægt på at definere det endelige produkt end på at planlægge selve byggeprocessen.
  • Utilstrækkelig vidensoverførsel fra projekt til projekt. Selvom hvert bygge- og anlægsprojekt vil have sine egne unikke karakteristika, gentages bygge- og anlægsprocessen selv i det væsentlige fra projekt til projekt. Lektioner lært fra ét projekt kunne ofte nyttigt anvendes på efterfølgende projekter. Alligevel har få virksomheder institutionaliseret en sådan proces. Tidligere erfaringer går derfor ofte tabt, og projekterne fortsætter med at være stærkt afhængige af den enkelte projektleders ekspertise.
  • Svag projektmonitorering. Et beslægtet problem er den svage monitorering af projekter i forhold til andre industrier. I mange fremstillingsindustrier spores operationer kontinuerligt, og store mængder data indsamles. På den måde kan en bilproducent for eksempel hurtigt identificere rodårsagerne og implementere løsninger øjeblikkeligt og effektivt, hvis noget går galt. Få bygge- og anlægsvirksomheder er opsat på denne måde.
  • Lille tværfunktionelt samarbejde. Den konventionelle bygge- og anlægsproces er generelt sekventiel, hvilket afspejler input fra projektets ejer, designere, konstruktører og nøgleleverandører på forskellige stadier af projektet. Denne opsætning modarbejder sofistikeret bygge- og anlægsplanlægning. Ideelt set bør viden fra alle interessenter langs værdikæden udnyttes fuldt ud tidligt i design- og planlægningsprocessen, men det er sjældent let eller endda muligt under nuværende arrangementer.
  • Lille samarbejde med leverandører. For mange store entreprenører involverer indkøbsstrategien langsigtede forhold til nøgleleverandører; alligevel træffes de endelige beslutninger ofte stadig ad hoc, fra projekt til projekt. Problemet er endnu mere alvorligt i mindre bygge- og anlægsvirksomheder, hvor indkøb næsten udelukkende er projektbaseret.
  • Konservativ virksomhedskultur. Bygge- og anlægsbranchen opererer i et noget traditionelt miljø og bevare generelt en konservativ virksomhedskultur. Den udbredte opfattelse er, med rette nok, at byggefirmaerne ikke er tilstrækkeligt progressive eller fremsynede.
  • Mangel på ungt talent og menneskelig udvikling. Det billede folk har af byggebranchen som arbejdsgiver er at ingeniør- og byggevirksomheder ofte kæmper med at tiltrække talentfulde rekrutter til deres arbejdsstyrke. Sammenlignet med virksomheder i andre brancher, engagerer bygge- og anlægsvirksomheder sig sjældnere og mindre intensivt i rekrutteringsindsatsen.

Modul 1 – 10-punkts opsummering (væsentlige læringer)

Gå til næste del